Egzamin zawodowy


Egzamin zawodowy w roku szk. 2018/2019 - styczeń/luty 2019r.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 24 marca 2015 roku zdający może mieć kalkulator prosty na części pisemnej egzaminu. (dotyczy nowego egzaminu)

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent
Dla nauczyciela
Instrukcja - etap praktyczny
Instrukcja - etap pisemny