Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego

Nowy projekt w naszej szkole i szansa na lepszš pracę
„Innowacyjne technologie inteligentnego budownictwa” – to nowo uruchamiany projekt edukacyjny dla uczniów naszej szkoły, dofinansowany ze œrodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœlšskiego (RPO WD 10.4.4. ZIT AW). Jego partnerami sš: Gmina Wałbrzych, Powiat Œwidnicki. Całoœciš działań w projekcie kieruje OTS Wolna Przedsiębiorczoœć – Centrum Technologii Energetycznych w Œwidnicy, organizacja inżynierska, dysponujšca specjalistycznym oœrodkiem szkoleń zawodowych w technologiach budownictwa niskoenergetycznego oraz instalacjach wytwarzajšcych energię ze Ÿródeł odnawialnych.


Cele i partnerzy projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie i poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w trzech szkołach z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej o kierunkach kształcenia powišzanych właœnie z obszarem budownictwa oraz energetyki odnawialnej. Sš wœród nich: Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Œwidnicy. 
Nacisk w projekcie jest położony na rozwijanie kwalifikacji zawodowych w formie praktycznych zajęć, odzwierciedlajšcych warunki rzeczywiste zwišzane z pracš instalatora systemów budownictwa efektywnego energetycznie i OE.

Z czego można skorzystać w projekcie? Projekt będzie realizowany poprzez dwie dedykowane formy wsparcia:
1.    Zawodowe kursy kwalifikacyjne (80 godzin). Tematyka: budynki niskoenergetyczne i inteligentne, domowe instalacje energetyki odnawialnej: fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne) 
2.    Płatne staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach (150 godzin=1 miesišc)
 
Obie formy wsparcia zwiększš atrakcyjnoœć oraz konkurencyjnoœć uczniów i absolwentów na rynku pracy, a w przypadku nauczycieli wzbogacš programy zajęć ich macierzystych szkół o elementy praktyczne oraz nowe, wartoœciowe kontakty i współpracę z pracodawcami. Poprawi to ofertę edukacyjnš szkoły i  włšczy do niej takie elementy, które lepiej skorelujš program kształcenia                z oczekiwaniami rynku pracy.

Jakie kwalifikacje można zdobyć?
Uczestnicy kursu mogš uzyskać kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) dla systemów fotowoltaicznych lub pomp ciepła lub SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) w zakresie eksploatacji dla Grup G1 (urzšdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV) lub G2 (urzšdzenia cieplne i wentylacyjno-klimatyzacyjne o mocy pow. 50kW).

Kiedy będš prowadzone kursy i staże?

Czas trwania zajęć kursu to 80 godzin lekcyjnych, które sš rozłożone na zjazdy/sesje.  Zajęcia dla uczniów odbywajš się poza lekcjami w czasie wolnym od nauki szkolnej, stšd pełne 8-godzinne dni nauki będš miały miejsce w pištki, soboty i w niedziele, a być może również w trakcie ferii. Jeden kurs może trwać ok. 10 dni.
Staże przewidziane sš na okres wakacyjny.

Gdzie będš odbywać się zajęcia kursu?

Będš one odbywać się częœciowo w naszej szkole, a częœciowo w Centrum Technologii Energetycznych w Œwidnicy. W przypadku zajęć w Œwidnicy, dla uczniów obu szkół wałbrzyskich zostanie zapewniony bezpłatny transport spod szkoły na miejsce szkolenia i z powrotem.  

Kto może wzišć udział w projekcie?

W projekcie wezmš uczniowie o następujšcych specjalnoœciach: technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik OE, monter sieci, instalacji  i urzšdzeń sanitarnych, technik budownictwa, technik mechatronik.

Jak zgłosić swój udział?

Wypełnij załšczone dokumenty zgłoszeniowe, wydrukuj je, zeskanuj  i przeœlij drogš mailowš na adres biura projektu: biuro@edukacja-cte.pl .
Dodatkowo, wersje wydrukowanš zostaw w sekretariacie swojej szkoły. 
Wypełniajšc deklarację udziału, nie zapomnij zaznaczyć czy będziesz mógł wzišć udział w zajęciach, jeœli rozpoczęłyby się one jeszcze w trakcie ferii (drugi tydzień).
OdpowiedŸ czy zostałeœ zakwalifikowany do udziału w kursie otrzymasz w terminie do 7 dni od zgłoszenia.

Dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia znajdziesz poniżej:
1.    Deklaracja uczestnictwa_OTS
2.    Formularz zgłoszeniowy SL2014_OTS
3.    Gotowoœć uczestnika 2018-2019
4.    Zgoda na przetwarzanie danych_OTS
5.    Oœwiadczenie uczestnika_OTS
Słowa kluczowe: zsbe


Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Œwidnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Œwidnica.
Tel. (74) 852-10-05, e-mail: zsbe@zsbe.swidnica.pl, NIP: 884-10-03-981
                Kontakt do administratora strony