Egzamin zawodowy


Egzamin zawodowy w roku szk. 2017/2018 - czerwiec 2018r.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 24 marca 2015 roku zdający może mieć kalkulator prosty na części pisemnej egzaminu. (dotyczy nowego egzaminu)

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent
Dla Ucznia
Lista uczniów - etap pisemny
Lista uczniów - etap praktyczny
Dla nauczyciela
Instrukcja - etap praktyczny
Instrukcja - etap pisemny